Wholesale List

Organic Stock List

To Order Please email us using reference code and quantity
Quantity listed is bulk purchase you can order desired size required

Onepure Organic Products
AMA001 organic amaranth 25kg
BIR001 buckini activate organic 5kg
BUC005 Organic buckwheat flour 5kg
BUC006 Organic buckwheat flour 25kg
CAC001 org. cacao bean 1kg
CAC002 org. cacao powder 25kg
CAC003 org. cacao & maca powder 1kg
COC002 org coconut fine 22.68Kg
COC015 organic coconut flaked 11.34kg
COC016 org.coconut sugar 25kg
COC017 org. coconut shred 11.34
COC023 org coconut oil virgin 6x650g
COC024 org coconut oil virgin 6x1kg
DAT011 organic coconut date roll 5kg
DAT013 organic almond date roll 5kg
FLO012 organic rye flour w/grain 5kg
GOG002 organic goji berries 10kg
INC001 organic inca berries 15kg
MAC012 org maca powder 25kg
ORG001 organic adzuki beans 25kg
ORG003 org tart cherry juice 1L X 6
ORG004 organic pumpkin kernal 12.5kg
ORG006 org. brazil raw 20kg
ORG007 organic green lentils imp 25Kg
ORG008 organic anti ox juice 1L x 6
ORG0081 org tahini 18kg
ORG009 org apricots 12.5kg
ORG010 organic black beans 25kg
ORG011 organic cashews raw 11.34kg
ORG012 org.mango strips 2.5kg
ORG013 org.aust golden linseed 25kg
ORG014 organic white cous cous 25kg
ORG015 org. rolled oats 15kg
ORG016 organic aust banana slice 1kg
ORG017 org. sunflower kernal 12.5kg
ORG018 organic figs turk 10kg
ORG019 org. dates medjool 5kg
ORG020 organic pecan 14kg
ORG021 organic banana chunks 20kg
ORG022 organic red lentils split 25Kg
ORG023 organic cannellini beans 25Kg
ORG024 organic almonds aust 10kg
ORG025 org aus whole gre lentils 25kg
ORG026 organic red kidney beans 25kg
ORG027 organic buckwheat 25kg
ORG028 organic linseed 20kg
ORG029 Org.Stonegrd w/meal plain 20kg
ORG030 org.lauke flour u/b 10kg
ORG031 org.lauke u/b flour 25kg
ORG032 org.lauke w/meal flour 25kg
ORG033 org.lauke w’meal flour 10kg
ORG034 org.sultana 6kg
ORG035 org tahini 1kg x 6
ORG036 organic pineapple 1kg
ORG037 organic quinoa white 10kg
ORG038 Organic Psyllium Husk 15kg
ORG039 organic currants aust 12.5kg
ORG040 organic honey 500gm x 12
ORG041 organic honey 3kg x 4
ORG042 organic honey 1kg x 6
ORG043 organic honey 14kg
ORG044 organic mung bean 25kg
ORG045 org.aus whole red lentils 25kg
ORG046 org. aust chick peas 25kg
ORG058 org pomarganate juice 1L x 6
ORG059 org tahini 500gm X 12
ORG061 organic walnut usa 11.34kg
ORG062 organic coconut flour 11.34kg
ORG065 Organic un/ble plain flour 2kg
ORG066 Organic un/ble plain flour 5kg
ORG067 Organic un/ble plain flour 20k
ORG068 Organic un/ble S/R flour 2kg
ORG069 Organic un/ble S/R flour 5kg
ORG070 Organic Un/ble S/R flour 20kg
ORG071 organic red quinoa 25kg
ORG072 organic sesame seeds 15kg
ORG075 org.stonegrd w/grain plain 5kg
ORG076 org.u/b plain flour kial 10kg
ORG077 org.s/grd w/meal plain fl 10kg
ORG078 org. cacao nibs raw 15.5kg
ORG079 organic cranberry 11.34kg
ORG080 Organic Banana 5kg
ORG081 org tahini 2kg x 6
ORG082 organic quinoa flour 25kg
ORG083 organic quinoa flakes 15kg
ORG084 organic quinoa black 12kg
ORG085 org puffed amaranth 10kg
ORG086 org puffed rice brown 5kg
ORG088 organic borlotti beans 25kg
ORG089 org. hemp seed hulled 12.5kg
POP004 Organic popcorn 5kg
PIN006 organic pinenuts 12.5kg
QUI003 organic puffed quinoa 10kg
QUI004 org.quinoa balls & coconut 4kg
QUI005 org.quinoa balls plain 4kg
RIC006 org.brown rice flour 5kg
SOR004 org.white sorghum grain 20kg
SOR005 org. red sorghum grain 20kg
SOY003 Organic soya bean 25kg
SPE001 org spelt flour w/meal 25k
SPE002 spelt u/b organic flour25kg
SPE005 org.s/g wholegrain spelt 5kg
SPE006 spelt rolled organic 25kg

ONEPURE ORGANIC HERBS
OP1 Astragarlus
OP2 Astragarlus powder
OP3 He Shou Wu
OP4 Suan Zac Ren
OP5 Bo Zi Ren
OP6 Ye Jiao Teng
OP7 Fu Shen
OP8 Mu Li
OP9 Long Gu
OP10 Long Yan
OP11 Sham Yao – Chinese Yam
OP12 Fu Ling – Pproa Cocos
OP13 Shan Zha – Hawthorn Berry
OP14 He Ye – Lotus Leaf
OP15 Qan Shi – Fox Nat
OP16 Lian Zi – Lotus Seed
OP17 Zao Ren raw
OP18 Jiaogulan
OP19 TaiZiShen
OP20 Rheum Palmatum Da huang